[][src]Function capnp_futures::write_queue

pub fn write_queue<W, M>(writer: W) -> (Sender<M>, WriteQueue<W, M>) where
    W: Write,
    M: AsOutputSegments

Creates a new WriteQueue that wraps the given writer.